Assurantie alfabet Contact
 

Assurantie - ABC

Klik op één van de letters om naar de betreffende rubriek te openen.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aanhangsel
Document waarin een wijziging van een verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Het aanhangsel maakt deel uit van de polis en heeft dezelfde rechtskracht. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven bij elke wijziging een nieuw polisblad af, dat de oude vervangt.
Acceptant
Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico’s te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden.
Algemene voorwaarden
Alle bepalingen die gelden voor alle verzekerden met een bepaalde verzekering.
All Risk
Een verzekering die alle risico's dekt binnen een bepaalde categorie, bijvoorbeeld schade aan uw auto.
Annuleringsverzekering
Een verzekering voor het ontvangen van een deel van de al betaalde reissom of de huur van het vakantieverblijf als de reis niet door kan gaan wegens bijvoorbeeld ziekte.
Assurantie
Verzekering
Automatische incasso
Al onze betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso’s.
Beëindigingspolis
Een overzicht wat de verzekeringsnemer ontvangt na het stopzetten van de verzekering.
Begunstigde
Degene die de uitkering ontvangt.
Belendingen
Naburige gebouwen, objecten of activiteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloeden. Wanneer de belendingen van een woonhuis uit brandgevaarlijke objecten bestaan, bijvoorbeeld een timmerwerkplaats van een aannemer of timmerman, kan dat leiden tot een hogere premie voor de opstalverzekering.
Bijzondere Voorwaarden
Alle voorwaarden die alleen voor u gelden, zoals de duur van de verzekering, de ingangsdatum en uw persoonlijk gegevens.
Calamiteit
Een of meerdere gebeurtenissen, zoals een overstroming of aardbeving, die binnen korte tijd leiden tot zeer grote schade.
Casco
Dit is, in geval van een auto, de auto zelf.
Cascoverzekering
Met een cascoverzekering is schade aan uw motorrijtuig of pleziervaartuig zelf verzekerd. Dus niet de meegevoerde goederen, accessoires (voor zover niet expliciet meeverzekerd) en evenmin de aansprakelijkheid voor schade aan derden.
Claim
Dit is het indienen van een 'verlies' gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen.
Clausule
Een voorwaarde in een verzekering. Bijvoorbeeld de 'na U clausule'. Dan keert de verzekering alleen uit als de schade niet door een andere verzekering is gedekt.
Contractsvervaldatum
Dit is de datum waarop de verzekering eindigt. Bij de meeste particuliere verzekeringen wordt de contractsduur stilzwijgend verlengd, tenzij de verzekerde het contract, met in acht neming van de toepasselijke opzegtermijn, heeft opgezegd.
Dagwaarde
De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door veroudering en slijtage, oftewel het bedrag wat nodig is om een gelijkwaardig goed te kunnen aanschaffen. Dit is hetzelfde als de vervangingswaarde.
Dekking
Alles wat verzekerd is, valt onder de dekking.
Dekkingsgebied
Dit is het gebied waarin de verzekering van kracht is.
Eigen risico
Het deel van de kosten dat u zelf voor uw rekening neemt, voordat u aanspraak kunt maken op een vergoeding door de verzekering.
Eigenaar
Degene aan wie iets toebehoort.
-
-
GIDI
Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair.
Gedragscode die punten beschrijft waaraan assurantiekantoren aandacht dienen te besteden bij voorlichting en advisering van consumenten.
Groene Kaart
Een groene kaart is een internationaal geldig verzekeringsbewijs. U bent verplicht om deze mee te nemen indien u met de auto naar het buitenland gaat. U ontvangt de groene kaart bij het afsluiten van uw verzekering en vervolgens ontvangt u ieder jaar een nieuw exemplaar.
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een gebouw op dezelfde plaats en in dezelfde staat te kunnen herbouwen. Het uitgangspunt is een bedrag per kubieke meter. Deze kubieke meterprijs wordt onder meer bepaald door het soort woning.
Inboedel
Alle ('losse') zaken die zich in huis bevinden (meubels, tv, cd's enzovoorts).
-
-
Kenteken
Een Nederlands kenteken is het identificatiemiddel van een Nederlands motorvoertuig. Het kenteken bestaat uit een kentekenbewijs (papieren bewijs uit twee of soms drie delen) en een kentekenplaat (identificatieplaat die op het voertuig moet worden bevestigd).
Klachten
Mocht u een klacht hebben waar u met uw assurantie-adviseur of verzekeringsmaatschappij niet uit komt, dan kunt u hiermee terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut.
Looptijd
De looptijd van de meeste verzekeringen is één jaar, waarbij de verzekering zonder opzegging automatisch wordt verlengd.
Mutatie
Een wijziging in uw verzekering kunt u middels een mutatie aan de maatschappij doorgeven. Deze wijziging kan betrekking hebben op een verzekerd voertuig, maar kan bijvoorbeeld ook een adreswijziging of de wijziging van een rekeningnummer zijn.
Nieuwwaarde
De nieuwwaarde is het benodigde bedrag om voor het artikel wat verloren is gegaan eenzelfde soort artikel nieuw te kunnen aanschaffen.
No-claim korting
U krijgt een korting op de jaarpremie wanneer u in een of meer opeenvolgende jaren geen claim heeft ingediend.
Onderverzekering
Het verzekerde bedrag is lager dan de werkelijke waarde van de zaken die verzekerd zijn. De schade wordt dan meestal vergoed volgens de formule: VS (verzekerde som) : WW (werkelijke waarde) x S (schade) = U (uitkering).
Ontbindende voorwaarde
Voorwaarde in een overeenkomst die u persé moet nakomen. Als u dit niet doet kan de overeenkomst ontbonden (beëindigd) worden.
Opstal
Andere term voor gebouw. Het begrip ‘Gebouw’ omvat in het algemeen alles wat aard- en nagelvast aan het gebouw bevestigd is, alsmede de bij het gebouw behorende bijgebouwen, schuttingen en erfafscheidingen. Bij brandverzekeringen worden de fundamenten alleen tot het gebouw gerekend wanneer daar expliciet melding van wordt gemaakt.
Opzegtermijn
De termijn die verzekeraar en verzekeringnemer in acht moeten nemen wanneer zij een verzekeringsovereenkomst willen beëindigen. Opzegging is altijd mogelijk per contractvervaldatum meestal met een opzegtermijn die kan variëren tussen één en drie maanden. Een aantal verzekeraars behoudt zich in de polisvoorwaarden het recht voor om de verzekering te beëindigen na een schade met een opzegtermijn van één tot drie weken.
Oververzekering
Het verzekerde bedrag is hoger dan de werkelijke waarde. De maatschappij zal nooit meer betalen dan de schade. U betaalt dus teveel premie.
Polis
De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst die wordt gemaakt door de verzekeringsmaatschappij. Het is uw bewijs van de verzekering.
Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van een verzekering beschrijven de dekkingen van uw verzekering en de rechten en plichten waaraan u dient te voldoen.
Premie
Het bedrag dat u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt om verzekerd te zijn.
-
-
Royementsverklaring
Schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren dat u opgebouwd heeft. Door verzekeraar verstrekt.
Schadeformulier
Na een ongeval met een motorvoertuig dient u altijd een ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier toe te zenden aan de verzekeraar. Dit schadeformulier vindt wordt u door de verzekeraar samen met uw polis toegezonden.
Smartengeld
Smartengeld is een vergoeding voor alle niet-tastbare schade wegens geleden pijn of verdriet.
Taxatie
De inschatting van de hoogte van de (mogelijke) schade door een expert. Dit kan vooraf gebeuren om de hoogte van de premie te bepalen of achteraf om de hoogte van de uitkering te bepalen.
Tussenpersoon
Bemiddelaar tussen de consument en verzekeringsmaatschappij.
Uitkering
Het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij betaalt als er gedekte schade is.
Verzekeraar
De maatschappij die het risico afdekt.
Verzekerde
De persoon die volgens het verzekeringsbewijs is verzekerd.
Verzekeringsbewijs
Het gedeelte van de polis met de naam van de verzekerde persoon en de verzekering die afgesloten is. Ook staat de ingangsdatum, de duur en de premie van de afgesloten verzekering op het polisblad.
Verzekeringsnemer
De persoon die een verzekering afsluit bij een verzekeringsmaatschappij.
Voorlopige dekking
Tijdelijke dekking voorafgaand aan de definitieve acceptatie door verzekeraar.
WA verzekering
WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Een WA verzekering dekt schade aan de persoon of het bezit van derden. Wie een auto bezit, is wettelijk verplicht om tenminste een WA-verzekering af te sluiten.
Waarborgfonds
Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schade uit die veroorzaakt is met een gestolen auto of door een onbekende of onverzekerde dader. Het fonds is door de overheid opgezet.
Wet financieel toezicht
De Wet financieel toezicht (Wft) is een wettelijk kader voor financiële dienstverleners over hoe zij zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitskenmerken zij en hun financiële dienstverlening moeten voldoen. Netpolis beschikt over alle benodigde vergunningen in verband met de Wet financieel toezicht.
-
-
-
-
-
-
home > assurantie-abc
Interessante links
hypotheek - financieelspecialist - kredieten - kredieten - Meer links >>
sitemap - disclaimer
© Verzekeringspecialist.nl 2018